Slapukų politika

1. PASKIRTIS

1.1. Ši UAB Diagnostikos laboratorija (juridinio asmens kodas 300598351), adresas Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178, el. pašto adresas pagalba@anteja.lt, tel. Nr. 8 700 55511, slapukų politika (toliau – Slapukų politika) reglamentuoja slapukų naudojimo principus ir taisykles, naudojantis Interneto svetainėmis www.anteja.lt ir www.manotyrimai.lt  (toliau bendrai – Interneto Svetainės/ Portalai).

1.2. Naudodamiesi Interneto svetaine ar perduodami mums savo asmens duomenis Svetainėse ar kitais būdais, Jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios Slapukų politikos, todėl kaskart lankantis Svetainėse reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

2. TAIKYMO SRITIS

2.1. UAB Diagnostikos laboratorija (kitaip toliau tekste – duomenų valdytojas/bendrovė) tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šia Slapukų politika, Privatumo politika (kuri prieinama https://anteja.lt/privatumo-politika), Pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (kurios prieinamos https://anteja.lt/pirkimo-taisykles), Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB Diagnostikos laboratorija  tvarkos aprašu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje (toliau – LR).

2.2. Šis dokumentas kartu su ADT 2.0 UAB „Diagnostikos laboratorija“ informacijos ir duomenų saugumo taisyklėmis ir ADT 1.0 „Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“ UAB „Diagnostikos laboratorija“ tvarka yra taikoma įmonėje ir jos padaliniuose siekiant užtikrinti klientų ir įmonės duomenų ir informacijos apsaugą.

3. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

3.1. Autentifikacija – metodas leidžiantis nustatyti, kad subjektas yra, kas yra.
3.2. Duomenų šifravimas – metodas naudojamas duomenų privatumui užtikrinti, atvirą informaciją paverčiant uždara ir atvirkščiai.
3.3. Identifikavimas – asmens tapatybės nustatymas.
3.4. Įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostikos laboratorija“.
3.5. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos paslaugomis, nepaisant ar sveikas ar ligonis. Tekste gali būti naudojamas terminas – klientas.
3.6. PIN kodas – saugumo kodas įteikiamas pacientui užsakymo registracijos metu.
3.7. Programinė įranga – informacinės sistemos skirtos rinktis, kaupti ir apdoroti duomenims ir keistis informacija (DVS, finansinės apskaitos IS, Share Point platforma, LIS, Edakaras ir kt.).
3.8. Savitarna – posistemė, skirta pacientams peržiūrėti tyrimų rezultatus, suteiktų paslaugų istoriją.
3.9. Slaptažodis – skaitmeninis subjekto indentifikavimo būdas.
3.10. Tyrimų protokolas – dokumentas, kuriame pateikiami tyrimų rezultatai ir kita susijusi svarbi informacija.
3.11. Šioje Privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos apibūdinamos Lietuvos Respublikoje taikytinuose teisės aktuose.

4. ATSAKOMYBĖS

4.1. Įmonės vadovas atsako už:

4.1.1. išteklių, reikalingų šiai tvarkai įgyvendinti, skyrimą;

4.2. IT skyriaus vadovas atsako už:

4.2.1. Tvarkos rengimą ir keitimus.

4.2.2. manotyrimai.lt kūrimą, vystymą ir palaikymą.

4.2.3. manotyrimai.lt sistemos naudotojų duomenų apsaugos politikos ir taisyklių nustatymą, įgyvendinimą ir nuolatinę priežiūrą;

4.2.4. manotyrimai.lt  techninių ir programinių priemonių, leidžiančių užtikrinti sistemos naudotojų duomenų saugumą, parinkimą, naudojimą ir atnaujinimą. Užtikrinti, kad asmens duomenų rinkiniai nebūtų pasiekiami iš kitų kompiuterių. Įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų asmens duomenų apsaugai atitinkančio lygio saugumas.

4.3. IT analitikas atsako už:

4.3.1. Tvarkos rengimą, priežiūrą, keitimus ir paskirstymą.

4.3.2. šioje tvarkoje nustatytų taisyklių vykdymo kontrolę bei IT skyriaus vadovo informavimą apie visus tvarkos pažeidimus.

4.4. Visi darbuotojai atsako už:

4.4.1. Informuoja IT skyriaus darbuotojus apie interneto svetainės/portalo sutrikimus dėl kurių įmonės klientai negali naudotis funkcionalumu/ pasiekti savo duomenų.

5. APRAŠYMAS

5.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1.1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės Portalais. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate užsiregistruodami, naršydami ir/arba pirkdami, prenumeruodami naujienlaiškius, sutikdami su slapukų naudojimu, siųsdami gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus dokumentus, kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB Diagnostikos laboratorija „Svetainėse.

5.2. Asmens duomenų rinkimas ir pagrindiniai tvarkymo tikslai

5.2.1. Kiek susiję su slapukais ir naujienlaiškiu, UAB Diagnostikos laboratorija tvarko  žemiau nurodytus asmens duomenis:

5.2.1.1. duomenis apie naudojimąsi Interneto Svetainėmis – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan. Plačiau aptarta Slapukų politikos skyriuje – Informacija apie slapukus;

5.2.1.2.duomenis, kurie susiję su naujienlaiškio prenumerata (kas laikytina sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taikytinų teisės aktų prasme).

5.2.1.3. UAB Diagnostikos laboratorija renka ir tvarko asmens duomenis Slapukų politikoje nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir šiais tikslais, kurie nurodomi duomenų rinkimo metu:

5.2.1.4. duomenų subjektų sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais, kai sutinkama su slapukų naudojimu, naujienlaiškio siuntimu ir kt. (BDAR 6 str. 1 d. a punktas). Duomenų subjekto sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis duomenų subjektas gali atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į bendrovę šioje Slapukų politikoje nurodyta tvarka ir kontaktiniais adresais. Slapukai gali būti valdomi Slapukų politikos 4 skyriuje aptartu būdu.

5.2.2. Duomenų subjekto asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nėra teisės aktais numatytas reikalavimas.

5.2.3. UAB Diagnostikos laboratorija asmens duomenis saugo:

5.2.3.1. duomenis apie naudojimąsi Interneto Svetainėmis - ne ilgiau nei 2 (du) metus;

5.2.3.2 duomenų subjekto sutikimas dėl naujienlaiškio gavimo bus saugomas visą laikotarpį, kol galios sutikimas;

5.2.3.2. kiti duomenys bendrovės saugomi Privatumo politikoje nurodytą terminą, tačiau ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo laikotarpiu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiat teisėtų bendrovės ar trečiųjų asmenų interesų arba tiek, kiek yra reikalinga tikslams, kuriems tvarkyti tokie asmens duomenys buvo surinkti.

5.2.4. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios institucijoms ar viešąsias užduotis atliekantiems subjektams (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai), taip pat pagal sutartis/sandorius žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijomis tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:

5.2.4.1. rinkodaros, marketingo, reklamos paslaugas teikiantiems subjektams (įskaitant bet neapsiribojant, „Google“ grupei priklausančioms įmonėms);
5.2.4.2. bendrovės informacines sistemas aptarnaujantiems subjektams, Interneto Svetainių turinio valdymo įrankius, duomenų analizavimo įrankių arba talpinimo (angl. hosting) paslaugas teikiantiems subjektams;
5.2.4.3. bendrovei konsultavimo ar audito paslaugas teikiantiems subjektams;
5.2.4.4. bendrovei personalo atrankos, administravimo, buhalterinės apskaitos ir kitas specializuotas paslaugas teikiantiems subjektams.
5.2.4.5. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
5.2.4.6. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

5.3. NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

5.3.1. Mūsų naujienlaiškio prenumerata gali būti savo noru aktyvuota vartotojui (duomenų subjektui) davus sutikimą www.anteja.lt  Portale. Turėdama Jūsų išankstinį sutikimą UAB Diagnostikos laboratorija tvarkys Jūsų Asmens duomenis (el. pašto adresą), kad galėtų Jums suteikti informaciją apie produktus, vykdomas akcijas ar kitas, su komerciniais tikslais susijusias, naujienas. Komercinius elektroninius pranešimus gausite tik tuomet, jei sutikote juos gauti. Atsisakyti prenumeratos galima vieno mygtuko paspaudimu gavus naujienlaiškį.

5.3.2. Naujienlaiškis siunčiamas nuo UAB Diagnostikos laboratorija. UAB Diagnostikos laboratorija gali perduoti duomenų subjekto el. pašto adresą tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad  išsiųsti Jums (duomenų subjektui) skirtą naujienlaiškį.

6. NAUDOTOJŲ TEISĖS

6.1. Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko UAB Diagnostikos laboratorija turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, taip pat el. paštu pagalba@anteja.lt arba pranešti apie pažeidimus duomenų apsaugos pareigūnui  dpo@anteja.lt,

6.2. Duomenų subjektai, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis gali:

6.2.1. reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;
6.2.2. reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;
6.2.3. reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu tokie asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonės, ir tai yra techniškai įmanoma;
6.2.4. susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą, ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
6.2.5. tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, taip pat bet kada atšaukti savo duotą sutikimą. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

6.3. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą UAB Diagnostikos laboratorija, asmeniškai atvykus buveinės adresu arba išsiunčiant laišką paštu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresais  pagalba@anteja.lt, dpo@anteja.lt,

6.4. UAB Diagnostikos laboratorija tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba, kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

7. INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

7.1. Slapukas — kas tai?

7.2. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį besilankant tam tikroje interneto svetainėje (tame tarpe Svetainėse), ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukai yra skirtingų tipų bei kategorijų, todėl jų panaudojimo būdai taip pat skiriasi.

7.3. Slapuko priskyrimas kategorijai pagal tikslą:

7.3.1. Šie slapukai yra būtini mūsų Svetainių darbui ir tam, kad galėtumėme lankytis Svetainėse ir naudotis jų galimybėmis. Pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme užtikrinti, kad puslapis greitai ir efektyviai pasikraus, tam, kad galėtumėte prisijungti Svetainėse kaip registruotas vartotojas, tam, kad Jūsų išsirinktos prekės ir suvesti duomenys nedingtų Jums naršant Svetainių puslapiuose naršymo sesijos metu. Be griežtai būtinų slapukų Svetainėje neveiktų tam tikros funkcinės galimybės ir Svetainės gali neveikti taip sklandžiai kaip turėtų. Šiais slapukais nerenkama jokia informacija rinkodaros tikslais ir nesekama Jūsų veikla Svetainėse arba kituose internetiniuose puslapiuose.
7.3.2. Našumo slapukai renka informaciją apie taip, kaip naudojatės Svetainėmis ir padeda pagerinti Svetainių darbą. Pavyzdžiui, našumo slapukai gali parodyti, kokiuose puslapiuose lankotės dažniausiai, kiek laiko praleidžiate puslapyje, kokias prekes atsidarote pasižiūrėti ir padeda užregistruoti bet kokius sutrikimus puslapyje. Šie slapukai seka Jūsų veiklą mūsų svetainėje, tačiau jie renka informaciją tiesiogiai Jūsų neidentifikuodami. Našumo slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos kituose internetiniuose puslapiuose.
7.3.3. Funkciniai slapukai leidžia mūsų svetainei įsiminti Jus ir Jūsų pasirinkimus ir užtikrinti geresnius ir labiau Jums pritaikytus požymius. Pavyzdžiui, individualizuoti tam tikrą tinklalapį, užtikrinti kitas funkcines galimybes, kurių pageidaujate  ir atsiminti, jei Jūs jau buvote Svetainėse anksčiau tam, kad Jums nebebūtų rodomi pranešimai, skirti tiems, kurie lankosi Svetainėse pirmą kartą. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos Svetainėse ar kituose internetiniuose puslapiuose.
7.3.4. Rinkodaros, marketingo, reklaminiai slapukai yra naudojami tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, reklamas, kurios yra aktualesnės Jums ir labiau atitinka Jūsų interesus, riboti kartų, kurį galite pamatyti tą patį pasiūlymą, reklamą Svetainėse, skaičių ir įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą sekant Jūsų paspaudimus. Reklama gali būti nerodoma Svetainėse, ji gali būti Jums rodoma kituose puslapiuose net ir Jums išėjus iš Svetainių. Šie slapukai renka informaciją rinkodaros tikslais ir seka Jūsų veiklą ne tik Svetainėse, bet ir kituose interneto puslapiuose.

7.4. Slapukai skirstomi pagal tipą:

7.4.1. Sesijos slapukas yra naudojamas kiekvieną kartą Jums lankantis Svetainėse. Naudojame šios rūšies slapuką tam, kad susieitumėme Jūsų veiksmus Svetainėse ir kiekvienas sesijos slapukas trunka tik tiek, kiek trunka naršyklės sesija, kuriai pasibaigus, slapukas nebenaudojamas. Kiekviena naršyklės sesija prasideda, kai atidarote naršyklės langą ir baigiasi, kai uždarote naršyklės langą. Po Jūsų apsilankymo Svetainėse, visi sesijos slapukai yra ištrinami.

7.4.2. Nuolatinis slapukas leidžia įsiminti Jūsų pageidavimus arba veiksmus Svetainėje. Jis veikia ilgiau nei sesijos slapukas ir trunka slapuke nurodytą laiką (tai priklauso nuo konkretaus slapuko). Šios rūšies slapukas nebus ištrintas Jums uždarius naršyklės langą ir bus išsaugotas Jūsų įrenginyje. Jis bus aktyvuojamas kiekvieną kartą Jums lankantis Svetainėse, kurioje tas konkretus nuolatinis slapukas yra sukurtas.

7.5. Slapukai skirstomi pagal kategorijai pagal šalį:

7.5.1. Pagrindinės šalies slapuką susikūrėme patys arba jį sukūrė mūsų įgalioti paslaugų teikėjai pagal mūsų užsakymą.

7.5.2. Trečiosios šalies slapuką sukuria kita įmonė, ne mes. Kartais naudojame tokius slapukus ar kitokius sekimo mechanizmus įtraukdami trečiųjų šalių pateiktus produktus Svetainėse tam, kad galėtumėme gauti reikalingus veiksmingumo duomenis, duomenis, reikalingus rinkodaros tikslais ir t. t. Tokiu atveju, šios trečiosios šalys taip pat gauna informaciją iš tokių slapukų ar kitų sekimo mechanizmų ir jos gali panaudoti tokią informaciją savo tikslams; taip pat jos gali gauti daugiau informacijos nei mes pageidavome savo tikslams. Savo Svetainėse pateikiamoje slapukų juostoje pateikėme tikslų, kuriais naudojame tokius slapukus ir kitus sekimo mechanizmus, aprašymą. Tačiau veikla ir tikslai, kuriems tos trečiosios šalys gali naudoti iš šių slapukų ar sekimo mechanizmų gaunamą informaciją, priklausomai nuo jų pačių privatumo politikos. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje.

7.6. Personalo atranka Kam naudojami slapukai

7.6.1. Slapukai yra labai svarbūs tinklalapio veikimui. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra pagerinti Jūsų naršymą. Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti svetainę, numatant apsilankančių žmonių skaičių ir naudojimosi modelius, jos tinkamumą individualiems lankytojų interesams, greitesnei paieškai ir veiksmingesnės rinkodaros kūrimui. Pavyzdžiui, slapukus naudojame, kad atsimintume Jūsų nustatymus (kalbą, šalį ir t.t.) kol naršote bei kitų apsilankymų metu.   Jeigu esate išreiškę sutikimą dėl rinkodaros, marketingo, reklaminių slapukų, galime naudoti šiuos slapukus, žymenis ar panašius įrenginius, norėdami gauti informaciją, kurios dėka galėtume Jums parodyti Jūsų naršymo įpročių analize paremtą reklamą mūsų Svetainėse, trečiųjų šalių svetainėse ar kitose priemonėse. Priklausomai nuo Jūsų išreikšto sutikimo turinio, slapukai gali būti naudojami ir kitais Slapukų politikoje nurodytais tikslais.

7.7. Kam NĖRA naudojami slapukai tinklalapyje?

7.7.1. Mūsų naudojamuose slapukuose nėra neskelbtinos asmeninės informacijos, pvz., Jūsų adreso, slaptažodžio, kredito ar debeto kortelės duomenų ir t.t.

7.8. Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

7.8.1. Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Svarbu atkreipkite dėmesį, kad kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Slapukų politika sudaryta vadovaujantis BDAR, kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi LR,
8.2. Ši Slapukų politika galioja nuo 2021 m. birželio  mėn. 15 d.
8.3. Šią Slapukų politiką tvirtina UAB Diagnostikos laboratorija ir ji reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Aktuali Slapukų politikos redakcija prieinama https://anteja.lt/slapukai

Svetainėse naudojami slapukai

Slapukų rūšis Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
Būtini slapukai CookieConsent Išsaugo naudotojo sutikimo su slapukų būsena dabartiniam domenui bei saugo informaciją apie naudotojo sutikimą dėl slapukų naudojimo esamam domenui. 1 metai
_cookie_test Apibrėžia ar naršyklė priima slapukus. 1 diena
rc::a Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. Nuolatos
rc::c Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Iki sesijos pabaigos
language Svetainėje išsaugo vartotojo pageidaujamą kalbą. Leidžia svetainei nustatyti pageidaujamą kalbą lankytojui vėl įėjus. 29 dienos
OCSESSID Išsaugo lankytojo sesijos būseną visose puslapio užklausose. Iki sesijos pabaigos
PHPSESSID Išsaugo lankytojo sesijos būseną visose puslapio užklausose. Iki sesijos pabaigos
my_wishlist Saugo patikusias prekes. 6 dienos 
CONSENT [x2] Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. 2 metai
Nuostatos currency Išsaugo vartotojo valiutos pasirinkimą. 29 dienos

Statistika

_pctx Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgseną svetainėje. Naudojami vidinei analizei svetainės savininko. 399 dienos
_ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 399 dienos
_ga_# Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. 399 dienos
_gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 1 diena
collect Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Iki sesijos pabaigos
_hjAbsoluteSessionInProgress Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas neužsiregistruoja du kartus. 1 diena
_hjFirstSeen Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas svetainėje lankėsi anksčiau, ar tai naujas svetainės lankytojas. 1 diena
_hjIncludedInSessionSample Registruoja duomenis apie lankytojų elgseną svetainėje. Tai naudojama vidinei analizei ir svetainės optimizavimui. 1 diena
_hjSession_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo perskaityti. 1 diena
_hjSessionUser_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo perskaityti. 1 metai
_hjIncludedInPageviewSample Naudojamas norint nustatyti, ar naudotojo naršymas ir sąveikos yra įtrauktos į svetainės duomenų analizę. 1 diena
_hjRecordingLastActivity Nustato unikalų seanso ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgesį. Iki sesijos pabaigos
hjViewportId Nustato unikalų seanso ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgesį. Iki sesijos pabaigos
Rinkodara _fbp Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku. 3 mėnesiai
_cX_atfr Renka informaciją apie vartotojų elgesį keliose svetainėse. Ši informacija naudojama siekiant optimizuoti reklamos aktualumą svetainėje Nuolatinis
ads/ga-audiences Naudoja „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie, atsižvelgiant į lankytojų elgesį internete, gali tapti klientais. iki sesijos pabaigos
fr Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku. 3 mėnesiai
VISITOR_INFO1_LIVE Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. 179 dienos
YSC Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė. iki sesijos pabaigos
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą Nuolatinis
yt-remote-cast-available Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą iki sesijos pabaigos
yt-remote-cast-installed Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą iki sesijos pabaigos
yt-remote-connected-devices Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą Nuolatinis
yt-remote-device-id Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą Nuolatinis
yt-remote-fast-check-period Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą iki sesijos pabaigos
yt-remote-session-app Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą iki sesijos pabaigos
yt-remote-session-name Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą iki sesijos pabaigos
_hjRecordingEnabled Šis slapukas naudojamas identifikuoti lankytoją ir optimizuoti skelbimų tinkamumą, renkant lankytojų duomenis iš kelių svetainių – šį keitimąsi lankytojų duomenimis paprastai teikia trečiosios šalies duomenų centras arba skelbimų mainų centras. iki sesijos pabaigos

Kiti slapukai

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
catAccCookies Naudojamas pažymėti, jog klientas susipažino su „Antėja“ slapukų politika tam, kad pranešimas apie ją nebūtų rodomas klientui kitą kartą apsilankius svetainėje. 1 metai
woocommerce_cart_hash Naudojamas susieti su prekėmis, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių  asmens duomenų. Iki sesijos pabaigos
woocommerce_items_in_cart Naudojamas įrašant kiekį prekių, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių asmens duomenų. Iki sesijos pabaigos
wc_session_cookie Naudojamas pateikti pagrindines e-prekybos funkcijas. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių  asmens duomenų. 48 valandos
__cfduid Naudojamas papildomoms paslaugoms palaikyti (ang. Cloudfare). Jis nekaupia jokių  asmens duomenų. 1 metai
__zlcmid Leidžia saugoti vartotojo ID, kad būtų galima palaikyti tiesioginį pokalbį su klientu (ang. Live Chat). 1 metai
.AspNetCore.Cookies Saugomas vartotojo Identifikavimo informacija. 5 dienas, jei uždėjote varnelę “Prisiminti”, prisijungimo atveju iki sesijos pabaigos
.AspNetCore.Antiforgery.-RKUtS3LDdA Saugumo slapukas, kad komandos būtų priimamos tik iš puslapio, kuris turi atitinkantį sugeneruotą raktą. Iki sesijos pabaigos
Headmap Leidžia stebėti informaciją apie konkrečius vartotojo veiksmus: paspaudimus, lankytojo stebimas vietas ir t.t. 2 metai
_ce.s Lankytojų veiklai stebėti, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumą. 5 metai

Pasikeitus šioje Interneto svetainėje siūlomoms paslaugoms, šią informacijos lentelę stengsimės kiek galima greičiau atnaujinti. Tačiau gali atsitikti taip, kad ką nors pakeitus informacinėje lentelėje bus laikinai neįrašytas slapukas, žymuo ar panašus įrenginys, tačiau naudojamas bus tokiems pat tikslams, kaip įrašyta lentelėje.